Twoja Krew Moje Życie

Dla diagnostów

Szkolenia dla personelu Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej 

Szkolenia przeprowadzane są zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2023 r.  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. 

  • Szkolenie podstawowe dla pracowników, którzy nie posiadają uprawnień
    do samodzielnego wykonywania badań immunohematologicznych i przez pierwsze pół roku pracy wykonują je pod nadzorem kierownika pracowni immunologii transfuzjologicznej lub osoby przez niego wyznaczonej. Półroczna praktyka w wykonywaniu badań pod nadzorem odbywa się w pełnym wymiarze czasu pracy lub niepełnym wymiarze czasu pracy odpowiadającym półrocznemu pełnemu wymiarowi czasu pracy w okresie nie dłuższym niż trzy lata.

Obejmuje szkolenie teoretyczne i praktyczne.

Czas trwania  szkolenia wynosi dwa tygodnie

Po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego technik analityki medycznej otrzymuje zaświadczenie upoważniające do samodzielnego wykonywania badań immunohematologicznych, a diagnosta laboratoryjny lub lekarz otrzymuje zaświadczenie upoważniające do samodzielnego wykonywania badań immunohematologicznych oraz do autoryzacji wyników.  Zaświadczenia wydawane są przez Dyrektora RCKiK Radom.

  • Szkolenia uzupełniające/weryfikujące dla pracowników, którzy mieli przerwę
    w wykonywaniu pracy w pracowni immunologii transfuzjologicznej dłuższej niż dwa lata.

Obejmuje szkolenie teoretyczne i praktyczne.

Czas trwania  szkolenia wynosi 14 godzin szkoleniowych –  realizowane w ciągu 2 dni.

Skip to content