Twoja Krew Moje Życie

Dla diagnostów

Szkolenia dla personelu Pracowni Serologicznej / Immunologii Transfuzjologicznej 

Szkolenia przeprowadzane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r.  w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. 

  1. Szkolenie podstawowe dla pracowników, którzy nie posiadają uprawnień
    do samodzielnego wykonywania badań immunohematologicznych i przez pierwszy rok pracy wykonują je pod nadzorem kierownika pracowni immunologii transfuzjologicznej lub osoby przez niego wyznaczonej.

Obejmuje szkolenie teoretyczne i praktyczne.

Czas trwania  szkolenia wynosi dwa tygodnie

Po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego technik analityki medycznej otrzymuje zaświadczenie upoważniające do samodzielnego wykonywania badań immunohematologicznych, a diagnosta laboratoryjny lub lekarz otrzymuje zaświadczenie upoważniające do samodzielnego wykonywania badań immunohematologicznych oraz do autoryzacji wyników.  Zaświadczenia wydawane są przez Dyrektora RCKiK Radom.

  1. Szkolenia uzupełniające/weryfikujące dla pracowników, którzy mieli przerwę
    w wykonywaniu pracy w pracowni immunologii transfuzjologicznej dłuższej niż dwa lata.

Obejmuje szkolenie teoretyczne i praktyczne.

Czas trwania  szkolenia wynosi 14 godzin szkoleniowych –  realizowane w ciągu 2 dni.

Skip to content