Twoja Krew Moje Życie

Regulamin EVENTU

REGULAMIN WYDARZENIA

pod nazwą: „Bo tętni w nas dobro”

1. Postanowienia ogólne

 1. Wydarzenie pod nazwą: „Bo tętni w nas dobro” realizowane jest w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej promującej honorowe krwiodawstwo na lata 2021–2026 w ramach programu polityki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej
  w krew i jej składniki na lata 2021–2026” (dalej: „Wydarzenie”). Inicjatorem Wydarzenia jest Regionalne Centrum Krwi i Krwiodawstwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 42, 26-600 Radom (dalej „Inicjator”).
 2. Organizatorem Wydarzenia będzie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
  dr Konrada Vietha w Radomiu (dalej: „Organizator”).
 3. Wydarzenie będzie odbywać się zgodnie z niniejszym Regulaminem. Osoby biorące udział
  w Wydarzeniu oświadczają, że zapoznały się z treścią Regulaminu, wyrażają zgodę na jego postanowienia, traktują je jako wiążące oraz zobowiązują się do przestrzegania tych postanowień.
 4. Wydarzenie będzie odbywać się pod nazwą „Bo tętni w nas dobro”. Celem wydarzenia jest promocja honorowego krwiodawstwa, zachęcenie społeczeństwa do honorowego oddawania krwi oraz popularyzacja wiedzy na temat krwiodawstwa.

Wydarzenie w formie ogólnodostępnej imprezy (dalej: „Event” organizowane będzie w mieście Radom, w którym siedzibę ma Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu.

 1. Event będzie realizowany w dniu 15.06.2024 roku. Informacje o miejscu Eventu w ramach lokalizacji, o których mowa w ust. 4 powyżej, będą publikowane na co najmniej 1 (jeden) tydzień przed danym Eventem w lokalnych mediach, a także
  w mediach społecznościowych, np. na profilu FB „Twoja krew, moje życie”, na stronie internetowej RCKiK, na plakatach itd.
 2. Wydarzenie ma charakter otwarty, nieodpłatny i skierowane jest do wszystkich chętnych osób bez względu na ich wiek lub płeć, z tym zastrzeżeniem, że osoby małoletnie przez cały czas trwania Eventu muszą pozostawać pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych. Osoby biorące udział w Wydarzeniu zwane dalej będą: „Uczestnikami”.

 

2. Przebieg Eventu

 1. W ramach Eventu przewidziane są następujące atrakcje dla Uczestników:
 2. ścianka do zdjęć – w wydzielonej strefie zainstalowana zostanie atrakcyjna ścianka do zdjęć z motywem serca nawiązująca do hasła Wydarzenia: „Bo tętni w nas dobro”, na tle której Uczestnicy Eventu będą mogli samodzielnie wykonać fotografie,
 3. 2 (dwa) stoiska z gadżetami – na 2 (dwóch) wydzielonych stoiskach 2 (dwóch) animatorów będzie pomagać Uczestnikom w wykonaniu gadżetu tj. pinsu – przypinki z hasłem Wydarzenia: „Bo tętni w nas dobro”. Tak wykonany gadżet każdy z Uczestników biorących udział w animacji otrzyma na wyłączną własność,
 4. punkt informacyjny, gdzie udzielane będą porady na temat honorowego krwiodawstwa,
 5. mobilny punkt poboru krwi (krwiobus) – na zasadzie dobrowolności Uczestnicy biorący udział w Evencie będą mogli honorowo oddać krew w przystosowanym do tego celu krwiobusie.
 6. Liczba gadżetów, o których mowa w ust. 1 lit. b), jest limitowana. Informacja o liczbie gadżetów w ramach Eventu będzie opublikowana wraz z informacjami, o których mowa w § 1 ust.
  6 powyżej.
 7. W trakcie Eventu obecne będą 2 (dwie) hostessy, które zachęcać będą Uczestników Eventu do honorowego oddania krwi w krwiobusie, publikowania zdjęć wykonanych na ściance,
  o której mowa w ust. 1 lit. a) powyżej, w mediach społecznościowych Uczestników i oznaczenia tych zdjęć poprzez użycie opisu: #botetniwnasdobro, jak również będą one informować Uczestników Eventu o szczegółach Wydarzenia, w tym o kampanii społecznej mającej na celu popularyzację honorowego krwiodawstwa.
 8. Event będzie trwać od godziny 11:00 do godziny 17:00, zaś stanowisko, o którym mowa w ust. 1 lit. b) powyżej, czynne będzie w trakcie Eventu od godziny 11:00 do 16:30.

 

3. Oddanie krwi w mobilnym punkcie poboru krwi

 1. Uczestnik, który zdecyduje się na honorowe oddanie krwi w mobilnym punkcie poboru krwi
  w czasie trwania Eventu (dalej: „Dawca”) zobowiązany będzie do zastosowania się do wskazań
  i zaleceń personelu mobilnego punktu poboru krwi.
 2. Dawca, aby honorowo oddać krew, musi:
 3. mieć ukończone 18 lat oraz posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości,
 4. uzupełnić kwestionariusz dla kandydatów na dawców,
 5. poddać się badaniu mającemu na celu ustalenie stężenia hemoglobiny,
 6. poddać się badaniu lekarskiemu.
 7. Personel mobilnego punktu poboru krwi po przeprowadzeniu badań, o których mowa w ust.
  2 lit. c) – d), oraz po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w ankiecie, o której mowa w ust.
  2 lit. b) powyżej, podejmie decyzję, czy Dawca będzie mógł honorowo oddać krew.
 8. Oddanie krwi przez Dawcę w mobilnym punkcie poboru krwi w czasie trwania Eventu jest całkowicie dobrowolne i zależy wyłącznie od indywidualnej decyzji Dawcy krwi.

 

4. Postanowienia pozostałe

 1. Regulamin w formie papierowej będzie każdorazowo dostępny dla uczestników Eventu
  u hostess, o których mowa w § 2 ust. 4 powyżej, w siedzibie Organizatora oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu przeprowadzenia Eventu oraz do zmiany godzin przeprowadzenia atrakcji, o której mowa w § 2 ust. 1 lit. b) powyżej.
 3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez siebie lub osoby, za które ponoszą oni odpowiedzialność jak za własne działania lub zaniechania, Organizatorowi, Inicjatorowi lub osobom trzecim, powstałe w szczególności na skutek korzystania przez nich z atrakcji wskazanych w § 2 ust. 1 powyżej niezgodnie z przeznaczeniem tych atrakcji, a także na skutek nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu lub niezastosowania się do poleceń obsługi Eventu.
 4. Organizator i Inicjator nie ponoszą odpowiedzialności za szkody materialne, kradzieże, utratę, uszkodzenie lub utratę wartości ruchomości, które to Uczestnicy wniosą do lokalizacji, w której organizowany jest Event.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania w trakcie Eventu zdjęć lub nagrywania Eventu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Poprzez udział w Evencie Uczestnicy wyrażają zgodę na utrwalanie przez Organizatora ich wizerunków w związku z wykonywaniem zdjęć oraz nagrań, o których mowa w zdaniu poprzednim. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora takich zdjęć i nagrań w celach promocyjnych Wydarzenia, Eventu, Inicjatora lub akcji ,,Bo tętni w nas dobro”.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

Regulamin wchodzi w życie w dniu 15 czerwca 2024 roku.

 

Skip to content