Twoja Krew Moje Życie

Projekt unijny REACT-EU

 

W dniu 31 stycznia 2023 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu

pn. „Wsparcie jednostki publicznej służby krwi w rozwoju infrastruktury
w celu wzmocnienia bezpieczeństwa zdrowotnego ”
nr POIS.11.03.00-00-0172/22

w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia

Oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Beneficjent: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu

Wartość projektu:  8 680 020,06 PLN

Wkład wydatków kwalifikowanych:  7 227 000,00 PLN

Celem inwestycji jest:

-poprawa dostępności, efektywności, sprawności i jakości systemu ochrony zdrowia w kluczowych obszarach w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom wystąpienia pandemii COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych i przygotowanie systemu na potencjalne przyszłe zagrożenia epidemiologiczne poprzez usprawnienie przepływu informacji oraz rozwój cyfryzacji w tym obszarze;

– unowocześnienie infrastruktury sprzętowej, która pozwoli poprawić efektywność, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie wytworzenia wysokiej jakości składników krwi na potrzeby leczenia pacjentów podmiotów leczniczych. Unowocześnienie infrastruktury energetycznej, które pozwoli na poprawę efektywności i bezpieczeństwa energetycznego, obniżenie zużycia energii i racjonalnego jej wykorzystania;

– wzmocnienie i usprawnienie systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa do reagowania w sytuacjach kryzysowych szczególnie w zakresie pandemii COVID-19 i innych chorób zakaźnych;

– zwiększenie bezpieczeństwa dawców krwi i pracowników służby krwi szczególnie w zakresie chorób zakaźnych, w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych.

 Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

W związku z realizowanym przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, informujemy o możliwości skorzystania z mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o nadużyciach.

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązując szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty stworzyła proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości, dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

 Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

lub

 

  

Skip to content