Twoja Krew Moje Życie

E-KREW

 „Projekt e-Krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem”.

System e-Krew to realizowany przez Centrum e-Zdrowia, projekt budowy rozwiązania informatycznego, odpowiadający na potrzeby:

  • dawców i kandydatów na dawców krwi,
  • podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które wykorzystują krew i jej składniki
   w celach leczniczych,
  • Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, które bezpośrednio realizują działania związane
   z publiczną służbą krwi –  pobranie, badanie, preparatyka oraz dystrybucja krwi i jej składników,
  • instytucji nadzorujących system publicznej służby krwi: Ministerstwo Zdrowia, Narodowe Centrum Krwi, Instytut Hematologii i Transfuzjologii.
   Cel realizacji projektu

   Bezpośrednim celem projektu jest wsparcie publicznej służby krwi oraz nadzór nad krwiolecznictwem, w optymalnym wykorzystaniu zasobów krwi i jej składników,  w tym: 

   • ograniczenie uciążliwości czynności administracyjnych związanych z oddawaniem krwi,
   • dostosowanie liczby i rodzajów donacji do prognozowanego zapotrzebowania na krew i jej składniki,
   • optymalizacja gospodarowaniem zapasami krwi, dzięki ujednoliceniu systemu zamawiania i wydawania krwi oraz informowania o niepożądanych zdarzeniach i reakcjach,
   • podejmowanie decyzji opartych o rzetelne, dokładne i aktualne dane.

    Nowe rozwiązanie informatyczne wpłynie na poprawę jakości usług medycznych świadczonych dla społeczeństwa. Nastąpi to dzięki:

    • usprawnieniu wymiany danych pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w procesie pobierania krwi i stosowania jej w lecznictwie,
    • skutecznemu zarządzaniu danymi. 

    Nowe usługi e-zdrowia

    W ramach projektu powstają następujące e-usługi:

   • dla dawców i kandydatów na dawców krwi:
   • umówienie wizyty w punkcie pobierania krwi,
   • profilowana informacja, czyli dostęp do wybranych informacji takich jak: 
    • wyniki bezpłatnych badań,
    • zapotrzebowanie na określoną grupę krwi, 
    • kalkulator donacji (ile donacji wykonano i ile brakuje do złożenia wniosku o przyznanie odznaki Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi), w tym przeliczanie donacji składników krwi na krew pełną,
    • czas do kolejnej możliwej donacji lub do upływu okresu dyskwalifikacji,
    • uzyskanie zaświadczenia:
     • dla urzędu skarbowego w celu odliczenia darowizny,
     • dla pracodawcy w celu potwierdzenia uprawnienia do dnia wolnego od pracy i/lub zwolnienia na czas badań lekarskich,
     • dla PCK w celu wystąpienia o odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi,
    • złożenie deklaracji o wycofaniu donacji po oddaniu krwi lub jej składników,
  • dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą:
  • zamówienie krwi i jej składników,
  • informowanie o niepożądanych zdarzeniach i reakcjach poprzetoczeniowych,
  • uzyskanie informacji w ramach procedury „look back”,
  • zlecenie wykonania badań immunohematologicznych oraz uzyskanie dostępu do ich wyników.

  Korzyści związane z e-Krew

  W wymiarze społecznym wdrożenie systemu e-Krew zapewni bieżące zaopatrzenie podmiotów leczniczych w krew i jej składniki, niezbędne do ratowania ludzkiego zdrowia i życia, poprzez możliwość:

  • stałego, 24/7 monitorowania i analizowania zużycia krwi i jej składników oraz bieżących potrzeb podmiotów leczniczych w tym zakresie,
  • dotarcia do dawców o określonych grupach krwi.

  Oprócz korzyści społeczno-gospodarczych, dzięki realizacji projektu:

  • dawcy krwi:
   • zaoszczędzą czas,
   • lepiej zaplanują miejsca i czas kolejnych donacji (informacje o akcjach, wyjazdach ekip, zapotrzebowaniu na krew określonej grupy, upływie czasu od ostatniej donacji lub czasu dyskwalifikacji),
  • podmioty lecznicze:
   • zminimalizują czas oczekiwania na krew, szczególnie jeśli obsługujące  Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa nie jest w stanie zaspokoić  bieżących potrzeb,
  • Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa:
   • zminimalizują czas realizacji czynności związanych z pozyskiwaniem krwi z innych centrów, jeżeli własne zapasy nie pozwalają zaspokoić bieżących potrzeb,
   • skuteczniej zaplanują działania związane z zachęcaniem do oddania krwi (np. SMS
    z zaproszeniem),
   • zoptymalizują czas obsługi dawców i kandydatów na dawców krwi,
  • instytucje nadzorujące (Ministerstwo Zdrowia, Narodowe Centrum Krwi, Instytut Hematologii i Transfuzjologii):
   • zoptymalizują czas poświęcany na analizę danych przekazywanych przez CKiK,
   • będą podejmować decyzje dotyczące publicznej służby krwi w oparciu o aktualne, kompletne i rzetelne dane.

   Informacje dodatkowe

  Nazwa projektu: „Projekt e-Krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem”.
  Beneficjent: Centrum e-Zdrowia (CeZ).

  Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu nr II „E-administracja i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i wpisuje się w działanie 2.1, uwzględniające  wprowadzenie usług elektronicznych zwiększających dostępność świadczeń dla obywateli.

  Wniosek o dofinansowanie został złożony w trybie pozakonkursowym, a całkowita wartość projektu wynosi 92 796 914,64 zł. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 78 534 028,86 zł. Na realizację Projektu przyznano dofinansowanie w łącznej kwocie: 78 534 028,86 zł, w tym: 

  1. z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej: 78 534 028,86 zł, stanowiące nie więcej niż 84,63% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu,
  2. z budżetu państwa w kwocie nieprzekraczającej: 14 262 885,78 zł, stanowiące nie więcej niż 15,37% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

   CeZ odpowiada za realizację projektu, w tym jego zarządzanie i merytorykę. W realizacji zadań CeZ wspierają takie podmioty jak: Narodowe Centrum Krwi, Instytut Hematologii i Transfuzjologii oraz Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Projekt jest nadzorowany przez Ministerstwo Zdrowia. 

  Partnerami projektu są:

  1. Narodowe Centrum Krwi
  2. Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
  3. Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ 
  4. Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
  5. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu
  6. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
  7. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku
  8. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
  9. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi
  10. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu
  11. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
  12. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
  13. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
  14. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu
  15. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
  16. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
  17. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
  18. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
  19. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
  20. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku
  21. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Olsztynie
  22. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Katowicach
  23. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach
  24. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
  25. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu