Twoja Krew Moje Życie

Przywileje Dawców

Na podstawie ,,Ustawy o publicznej służbie krwi” z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 106 poz.681 z późn. zm.) :

 1. Dawcy krwi przysługuje tytuł ,,Honorowy Dawca Krwi”.
 2. Honorowy Dawca Krwi otrzymuje legitymację ,,Honorowego Dawcy Krwi” wydaną przez jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi, w której dawca oddał krew lub jej składnik.
 3. Honorowemu dawcy krwi przysługuje tytuł ,,Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” i odznaka honorowa ,,Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”:
 • ,,Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia” i brązowa odznaka honorowa ,, Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia”  :

– kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,

– mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadająca tej objętości ilość jej składników,

 • ,,Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia” i srebrna odznaka honorowa ,, Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia”  :

– kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 10 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość  jej składników

– mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 12 litrów krwi lub odpowiadająca tej objętości ilość jej składników

 • ,,Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia” i złota odznaka honorowa ,, Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia”  :

– kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników

– mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

Odznakę wraz z legitymacją ,,Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” wydaje Polski Czerwony Krzyż, na podstawie danych przekazanych przez jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi, w której dawca oddał krew lub jej składniki o objętości uprawniającej do nadania tej odznaki.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi ( Dz. U. poz. 1742).

 1. Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi, który oddał co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników, mogą być nadawane ordery i odznaczenia oraz odznaka ,,Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Odznakę ,,Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” nadaje minister właściwy do spraw zdrowia na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, w której dawca oddał krew lub jej składniki o objętości uprawniającej do nadania odznaki lub organów ogólnopolskich stowarzyszeń honorowych dawców krwi. Odznaka ta może być nadana tej samej osobie tylko raz.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie legitymacji i odznaki ,,Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” (Dz. U. poz. 1677).

 1. Równoważnymi ilościami składników krwi odpowiadającym 1 litrowi oddanej krwi uprawniającymi do tytułu i jednej z odznak, są:

– 3 litry osocza;
– 2 donacje krwinek płytkowych pobranych przy użyciu separatora komórkowego;
– 0,5 donacji krwinek białych pobranych przy użyciu separatora komórkowego;
– 2 jednostki krwinek czerwonych pobranych przy użyciu separatora komórkowego.

 1. Zasłużonemu honorowemu dawcy krwi i honorowemu dawcy krwi przysługuje zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od wykonywania czynności służbowych w dniu, w którym oddaje krew, oraz w dniu następnym, a także na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi.

Podstawa prawna: Art. 9 ust. 1a ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2023 r. poz. 318 z późn. zm. );§  12  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja     1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1632).

 1. Zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy.
 2. Zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych  na obszarze kraju; koszt przejazdu ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi.
 3. Dawcy krwi przysługuje posiłek regeneracyjny w wysokości 4 500 kalorii za oddanie:
 • 1 jednostki krwi pełnej,
 • 2 jednostek osocza metodą konwencjonalną,
 • 3 jednostek osocza metodą automatyczną,
 • 1 lub 2 jednostek koncentratu krwinek czerwonych,
 • 1 jednostkę koncentratu krwinek płytkowych lub 1 jednostkę koncentratu granulocytarnego otrzymanych metodą aferezy,

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi (Dz.U. poz. 2602). 

 1. Publiczna służba krwi zapewnia anonimowość dawcy krwi. Oznakowanie opakowań krwi  i preparatów krwiopochodnych nie zawiera żadnych danych umożliwiających identyfikację dawcy krwi przez biorcę lub inną osobę bądź jednostkę organizacyjną inną niż jednostka organizacyjna publicznej służby krwi.

,,Ustawa o publicznej służbie krwi” z dnia 22 sierpnia 1997 r. Art.13 (Dz. U. z 1997 r., nr 106 poz. 681, z późn. zm.)

 1. Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. nr 164, poz. 1027) Art. 43. 1. Świadczeniobiorcy, który posiada tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” i przedstawi legitymację „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”, przysługuje bezpłatne, do wysokości limitu finansowania, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o refundacji, zaopatrzenie w leki objęte wykazem: 1) 2) o którym mowa w art. 37 ustawy o refundacji, w zakresie kategorii, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a tej ustawy, leków, które świadczeniobiorca posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” może stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów – na podstawie recepty wystawionej przez osobę uprawnioną w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji. 2. Osoba przedstawiająca receptę do realizacji jest obowiązana do okazania dokumentu, o którym mowa w ust. 1.

Art. 47c.103) Osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

W RCKiK w Radomiu przysługują
Honorowym Dawcom Krwi dodatkowe przywileje

 1. Każdy dawca po oddaniu krwi, może otrzymać nieodpłatnie wszystkie wyniki badań laboratoryjnych, wykonanych z jego krwi przy danej donacji, tj.: morfologia, badania wirusologiczne i grupa krwi. Dawca chcąc otrzymać wyniki badań musi zgłosić to   w Pracowni Analiz Lekarskich.
 2. Dawcom czynnym/aktywnym(tj. osobom, które oddały krew co najmniej jeden raz w ciągu ostatnich 12 miesięcy), przysługuje rabat na badania -50% płatności (raz w roku dla każdego rodzaju badania), wg obowiązującego cennika.

Krwiodawcom nie oddającym czynnie krwi, badania wykonywane są odpłatnie, w wysokości 100% obowiązującej ceny.

Ulgi dla Honorowych Dawców Krwi w Radomiu

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr 755/2018  z dnia 24 września 2018 r. , z późniejszymi zmianami).

 1. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi:

– kobiety po oddaniu 15 l krwi pełnej i mężczyźni po oddaniu 18 l krwi pełnej lub odpowiadającej tej objętości ilości innych składników są uprawnieni do korzystania z bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej w Radomiu na podstawie imiennego biletu wolnej jazdy, wydanego przez MZDiK.

 Ulgi dotyczą przejazdów w granicach administracyjnych Gminy Miasta Radomia

Dodatkowo na podstawie porozumień międzygminnych o wspólnej realizacji komunikacji miejskiej, zawartych pomiędzy gminą Radom oraz przyległymi gminami Gózd, Jastrzębia, Jedlnia-Letnisko, Kowala, Skaryszew i Zakrzew, na terenie tych gmin, na liniach 5, 6, 8, 14, 18, 23, 24 i 26, obowiązują takie same przepisy taryfowo – biletowe jak na terenie miasta Radomia.

Skip to content