Twoja Krew Moje Życie

Historia

historia01Historia Radomskiej Służby Krwi datuje się od 1 stycznia 1955 r., kiedy to decyzją Ministra Zdrowia, dotychczasowy Punkt Krwiodawstwa, funkcjonujący od grudnia 1952 r. pod egidą Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa w Kielcach, został przemianowany na samodzielną Stację Krwiodawstwa.

 

Pionierzy radomskiej  Służby Krwi

Pierwszymi pracownikami byli: lek. med. Konrad Vieth (kierownik), Maria Gajewska (pielęgniarka), Roma Michalicka (laborantka) oraz Agnieszka Lasota (salowa).
Jak każda nowość, akcja oddawania krwi przez mieszkańców miasta musiała pokonywać opory i stopniowo zdobywać akceptację społeczeństwa.  W pierwszej kolejności dawców pozyskano wśród słuchaczy czynnej Państwowej Pomaturalnej Dwuletniej Szkoły Felczerskiej i Szkoły Młodszych Pielęgniarek prowadzonej przez Radomski Oddział PCK, których najłatwiej było przekonać o nieszkodliwości oddawania krwi. W akcji werbunkowej niemałą rolę spełniał Polski Czerwony Krzyż i lokalna prasa.

historia03Mimo ciężkich warunków lokalowych pionierska działalność wkrótce dała wymierne efekty. Dzięki prowadzonej pracy dydaktycznej lekarze szpitalni coraz częściej korzystali z tego niczym niezastąpionego leku. Potrzeby w tym zakresie rosły dosyć szybko i przekraczały wkrótce możliwości „produkcyjne” i zakres działalności Punktu Krwiodawstwa. Podjęto starania, by skromna baza lokalowa ówczesnego Punktu (początkowo w budynku Szpitala Miejskiego, nad pralnią, przewidzianą dla apteki szpitalnej przy ul. Malczewskiego 18, później pomieszczenie przy ul. Kelles-Krauza 3) została doposażona. Zwiększono również obsadę kadrową z 6 na 12 osób.

 Dawne metody pobierania krwi

Zmiany powyższe w dużej mierze były zasługą Dyrektora Instytutu Hematologii w Warszawie płk doc. dr med.  A. Hausmanna. Dzięki jego staraniom znalazły się środki finansowe od władz administracyjnych na pokrycie kosztów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki.

Stacja Krwiodawstwa zaopatrywała w krew szpitale w Radomiu, Kozienicach, Pionkach, Iłży i Opocznie.

W 1956 roku, wobec bardzo dotkliwego braku płynów krwiozastępczych, rozpoczęto w ramach Środka Specjalnego, produkcję tych płynów wspomagając w ten sposób przemysł farmaceutyczny. Było to możliwe, po przydzieleniu placówce, przez ówczesny Wydział Zdrowia, dodatkowych pomieszczeń i etatów. Jednocześnie uruchomiono zbiór krwi pozałożyskowej – cennego surowca do produkcji roztworu albumin. Z początkiem 1958 r. terytorium rozległego województwa kieleckiego podzielono na dwa regiony: południowy, który obsługiwała Wojewódzka Stacja Krwiodawstwa w Kielcach i północny obsługiwany przez Radomską Stację. Obszar dotychczasowej działalności został więc poszerzony o szpitale w Końskich, Starachowicach i Skarżysku (gdzie funkcjonowały już Punkty Krwiodawstwa).

Szybki rozwój krwiodawstwa spowodował, że mimo skromnej bazy lokalowej szpitali przystąpiono do organizowania Punktów Krwiodawstwa. Powstały kolejno Punkty Krwiodawstwa przy Szpitalach Miejskich w Skarżysku Kamiennej i Radomiu, Szpitalach Powiatowych w Kozienicach, Opocznie i Iłży oraz przy Szpitalu Rejonowym w Pionkach.

historia02W roku 1974 Stacja otrzymała nowy obiekt przy ul. Dzierżyńskiego 42 (obecnie ul. Limanowskiego 42), w którym możliwe było urządzenie wszystkich pracowni przewidzianych strukturą organizacyjną wraz z wymaganym zapleczem. Zmiana siedziby wpłynęła na poprawę warunków pracy, bezpieczeństwa poboru krwi i produkcji preparatów krwiopochodnych. Stacja nie ograniczała się do wykonywania zadań statutowych. Od samego początku prowadziła usługi na rzecz lecznictwa w opracowaniu serologicznym konfliktów matczyno – płodowych. W 1976 r. rozpoczęto również liofilizację osocza we własnym zakresie.

Opracowywanie pobranej krwi

W następstwie utworzenia województwa radomskiego powstała Wojewódzka Stacja Krwiodawstwa. Uległ jednocześnie zmianie zakres działalności Stacji. Swoim zasięgiem objęła ona Radom, Grójec i Nowe Miasto, natomiast Punkty w Starachowicach, Skarżysku i Końskich zostały włączone do rejonu kieleckiego, zaś Punkt w Opocznie – do rejonu łódzkiego. Powstały nowe punkty Krwiodawstwa w Przysusze i Zwoleniu, a następnie w Lipsku.

Phistoria04ierwszym Dyrektorem Stacji został mianowany lek. med Konrad Vieth, pracujący od początku działalności placówki. Długoletni pionier krwiodawstwa i krwiolecznictwa, świetny organizator, odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP oraz tytułem honorowym Zasłużony Lekarz PRL, przeszedł na emeryturę w 1980 r. pozostawiając wzorowo prosperującą placówkę oraz bardzo dobrze wyszkoloną kadrę pracowniczą. Jego następcy to: lek. med. Ryszard Grzechnik, lek. med Helena Sadownik, lek. med Jan Sekuła, mgr Józef Waniek oraz obecnie powołany przez Ministra Zdrowia mgr Dominik Purgal.

Rejestracja krwiodawcy podczas akcji wyjazdowej

historia06Od 01.01.1999r. w związku z nowym podziałem administracyjnym kraju, na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, Wojewódzka Stacja Krwiodawstwa została przekształcona w Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.


 

 Rejestracja krwiodawcy dzisiaj

W związku z koniecznością zmian organizacyjnych w latach 1999 -2002 RCKiK Radom przeprowadziło restrukturyzację zatrudnienia, nastąpiła również likwidacja nierentownych oddziałów terenowych w Zwoleniu, Radomiu, Iłży i Przysusze.
Obecnie RCKiK Radom posiada dwa Oddziały Terenowe (w Grójcu i Kozienicach).

W strategię firmy wpisane jest podnoszeniu kwalifikacji zawodowej personelu. Kilkanaście osób podjęło naukę na  wyższych studiach , uzyskując tytuł licencjata i magistra. O aktywności edukacyjnej świadczy również fakt podjęcia studiów podyplomowych i zdobywanie specjalizacji przez personel. Pracownicy stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe również poprzez uczestnictwo w zewnętrznych kursach udoskonalających, seminariach i szkoleniach wewnętrznych.

historia07Wspólnie z innymi Centrami organizowane są konferencje naukowe stanowiące znaczne źródło wiedzy, jak również służące wymianie doświadczeń pomiędzy jednostkami. Przykładem jest Konferencja Naukowo-Szkoleniowa zorganizowana w Ameliówce w 2003 r. z udziałem przedstawicieli Instytutu Hematologii i Transfuzjologii oraz Ministerstwa Zdrowia. Wysoko wykwalifikowany personel jest uzupełniany kadrą rekrutowaną spośród absolwentów studiów wyższych o specjalnościach takich jak biologia i analityka medyczna.

 Pobieranie krwi dzisiaj – nowoczesna aparatura w akcji.

RCKiK Radom jest czołową placówką Służby Krwi w Polsce – świadczą o tym audyty zewnętrzne przeprowadzane przez frakcjonatorów osocza. Jednostka spełnia wszystkie kryteria i normy bezpieczeństwa, które stanowią wymóg otrzymania certyfikatu jakości i mają istotne znaczenie przy współpracy międzynarodowej. Jakość używanego sprzętu oraz świadczonych przez jednostkę usług, spełnia standardy i wymogi Unii Europejskiej. Mimo to, nadrzędnym celem RCKiK Radom jest w dalszym ciągu stałe polepszanie jakości pracy, jak również aktywne pozyskiwanie nowych krwiodawców.

historia08W celu zwiększenia ilości pobieranej krwi, wychodząc naprzeciw potrzebom potencjalnych krwiodawców, organizowane są tzw. ekipy wyjazdowe zajmujące się pobieraniem krwi w terenie. Aby zapewnić bezpieczny i sprawny pobór krwi w terenie, RCKiK zakupiło własny ambulans, dzięki któremu pobieranie krwi odbywa się w prawidłowych warunkach.

 

 Próbki krwi przed badaniem

Pobierana przez jednostkę krew zaspakaja potrzeby wszystkich 13 placówek służby zdrowia  z regionu radomskiego, nierzadko trafia również do placówek zdrowia innych miast, niosąc ratunek potrzebującym.

Skip to content