Twoja Krew Moje Życie

Dział Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Ochrony Mienia

Do zadań działu należy:

  • Zaopatrzenie jednostki i jej Oddziałów Terenowych w niezbędne do pracy materiały, aparaturę, sprzęt i żywność- prowadzenie Magazynu Głównego.
  • Zapewnienie nadzoru technicznego nad pracą aparatury.
  • Konserwacje i drobne naprawy budynku, urządzeń technicznych.
  • Obsługa szatni, nadzór nad sprzątaniem, służbami ppoż.
  • Nadzór nad prawidłowym zarządzaniem mieniem.
  • Organizowanie przetargów zgodnie z ustawą zamówień publicznych.
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, przedmiotów pozabilansowych i niskowartościowych, wartości niematerialnych i prawnych oraz księgozbioru będących na wyposażeniu jednostki oraz amortyzowanie wymienionych środków.
  • Prowadzenie archiwum  zakładowego.
  • Dozór obiektu i nadzór nad sprawnym działaniem monitoringu.

Kontakt telefoniczny: 48 340 10 44 (tel/fax)

Skip to content