Twoja Krew Moje Życie

Dział Organizacyjno – Pracowniczy

W skład Działu Organizacyjno – Pracowniczego wchodzą:
       Sekretariat Dyrektora RCKiK w Radomiu, do zadań którego należy:

 1. przyjmowanie interesantów;
 2. prowadzenie pocztowej książki nadawczej;
 3. rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących w księdze kancelaryjnej, przestrzeganie tajemnicy służbowej w zakresie przychodzącej korespondencji;
 4. przedkładanie pism i korespondencji do akceptacji Dyrektora jednostki;
 5. przekazywanie korespondencji kadrze kierowniczej RCKiK w Radomiu do realizacji zgodnie z dekretacją Dyrektora;
 6. systematyczne odbieranie korespondencji przychodzącej drogą elektroniczną;
 7. przygotowywanie delegacji i prowadzenie rejestru podróży służbowych;
 8. obsługa konferencji i spotkań kierownictwa zakładu;
 9. obsługa komputera, kserokopiarki, telefaksu: przyjmowanie oraz nadawanie korespondencji drogą telefaksową;
 10. prowadzenie rejestru zarządzeń Dyrektora RCKiK w Radomiu i przekazywanie ich do zapoznania się kierownikom poszczególnych działów
 11. prowadzenie rejestru szkoleń pracowników RCKiK w Radomiu
 12. prowadzenie dokumentacji dotyczącej kontroli zewnętrznych w RCKiK m.in. Państwowej Inspekcji Pracy, GIF, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Centrum Krwi i innych;
 13. prowadzenie dokumentacji dotyczącej współpracy z Ministerstwem Zdrowia, IHIT, Narodowym Centrum Krwi;
 14. prowadzenie ewidencji spotkań Dyrektora z kontrahentami zewnętrznymi;
 15. przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego, zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną;
 16. zastępstwo na stanowisku ds. kadrowych w razie potrzeb pracodawcy, kontrola listy obecności pracowników.
 17. przechowywanie zapasowych kluczy do pomieszczeń i pojazdów;
 18. wykonywanie wszelkich innych obowiązków nie wymienionych wyżej a zleconych przez bezpośredniego przełożonego;
  Stanowisko ds. kadrowych, do zadań którego należy:
  a) przeprowadzanie rekrutacji zgodnie z obowiązującymi w zakładzie przepisami dotyczącymi naboru na wolne stanowiska pracownicze. Wstępne ustalanie warunków pracy i płacy i przedstawianie propozycji Dyrektorowi. Znajomość przepisów zawartych w kodeksie pracy;
  b) kierowanie pracowników na badania lekarskie: wstępne, kontrolne, okresowe oraz psychotechniczne (w przypadku zatrudnienia kierowcy);
  c) przygotowanie w określonych przypadkach dodatkowych dokumentów
  np. zapytanie o karalność w Krajowym Rejestrze Karnym;
  d) sporządzanie umów o pracę, umów cywilno – prawnych;
  e) obsługa programu kadrowo – płacowego „Asseco”;
  f) wprowadzanie kandydatów do pracy, kierowanie ich na szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych;
  g) prowadzenie we współpracy z inspektorem BHP i p.poż rejestru szkoleń BHP, kierowanie pracowników na okresowe szkolenia BHP
  h) ustalanie według obowiązujących przepisów stażu pracy skutkujących na: wymiar urlopu wypoczynkowego, wysokość nagrody jubileuszowej, wymiar okresu wypowiedzenia, uprawnień emerytalno – rentowych itp. Rozpatrywanie, analizowanie i załatwianie formalności dotyczących urlopów okolicznościowych, bezpłatnych, wychowawczych itp.
  i) ewidencjonowanie i kontrolowanie czasu pracy, zwolnień lekarskich i absencji;
  j) ewidencjonowanie oraz analizowanie wykroczeń dyscyplinarnych i udzielanych kar regulaminowych;
  k) przygotowanie i realizowanie spraw w zakresie ruchu osobowego, tj. przeniesienia, przeszeregowania, awanse, wypowiedzenia oraz wprowadzanie odpowiednich zmian w dokumentacji kadrowej i programie kadrowo-płacowym;
  l) wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, świadectw pracy obecnym i byłym pracownikom zakładu;
  m) udzielanie pracownikom informacji w zakresie prawa pracy;
  n) realizowanie całokształtu spraw związanych ze zwolnieniami pracowników oraz przechodzeniem pracowników na emeryturę lub rentę;
  o) prowadzenie akt osobowych pracowników
  p) sporządzanie sprawozdań miesięcznych kwartalnych, półrocznych i rocznych dotyczących zatrudnienia oraz analiz dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń na zlecenie NCK, IHiT, Ministerstwa Zdrowia i innych instytucji
  q) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, ZUS;
  r) podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez uczestnictwo w kursach;
  s) opracowywanie we współpracy z radcą prawnym regulaminów obowiązujących w RCKiK w Radomiu (Regulamin pracy, Regulamin wynagradzania, Regulamin ocen pracowniczych, Regulamin naboru na wolne stanowiska pracownicze Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych);
  t) współpraca ze związkami zawodowymi;
  u) prowadzenie całokształtu działalności socjalnej dla pracowników, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi oraz regulaminem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
  w) nadzór nad przeprowadzaniem w zakładzie oceny okresowej pracowników, przechowywanie i analiza arkuszy ocen okresowych pracowników;
  z) przekazywanie dokumentów do Zakładowej Składnicy Akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
  x) wykonywanie wszystkich czynności zleconych przez Dyrektora RCKiK w Radomiu;
  Stanowiska ds. płacowych i podatkowych, do zadań których należy:
  1. wyliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac oraz sporządzanie i drukowanie
  w okresach rocznych kart wynagrodzeń i kart podatkowych pracowników RCKiK w Radomiu;
  2. rozliczanie pożyczek udzielanych pracownikom z zakładowego funduszu, świadczeń socjalnych oraz przez międzyzakładową kasę zapomogowo-pożyczkową
  3. potrącanie składek od wynagrodzeń pracowniczych zgodnie z ich dyspozycjami na Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych itp.
  4. rozliczenia umów zleceń, godzin nadliczbowych i godzin nocnych dla pracowników RCKiK w Radomiu i zleceniobiorców
  5. sporządzanie list wypłat z tytułu nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów za urlop, z ZFŚS i innych
  6. naliczanie i odprowadzanie zajęć komorniczych i innych tytułów wykonawczych
  oraz korespondencja z tymi organami;
  7. wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków dla pracowników RCKiK;
  8. naliczanie i potrącenie podatku od wynagrodzeń, umów zleceń, wypłat z ZFŚS itp. oraz sporządzanie deklaracji podatkowych;
  9. naliczanie składek ZUS od poborów; sporządzanie w programie Płatnik deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych pracowników, zleceniobiorców oraz deklaracji ZUS IWA i ZSWA;
  10. pobieranie z portalu pue ZUS zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy pracowników i zleceniobiorców
  11. rozliczanie wynagrodzeń lub zasiłków z tytułu nieobecności w pracy, zbieranie
  i przechowywanie oświadczeń pracowników dotyczących zasiłków opiekuńczych
  12. generowanie przelewów dotyczących wynagrodzeń i potrąceń z list płac w wersji umożliwiającej transport danych do systemu bankowego;
  13. sporządzanie PK zbiorczych z poszczególnych list wynagrodzeń stanowiących dokument źródłowy do zaksięgowania w programie finansowo-księgowym;
  14. przygotowywanie i uzgadnianie danych do sprawozdań dotyczących zobowiązań (z tytułu wynagrodzeń, podatków, składek ZUS);
  15. sporządzanie deklaracji PFRON
  16. systematyczne odbieranie poczty przychodzącej drogą elektroniczną.

Kontakt telefoniczny: +48 340 05 22

JumpWorld Centrum Handlowe Echo Pizzahut leroy merlin Cukiernia Wasilewski Poczta-polska Burgerking Popgym Fogiel Radom Radio Plus Karczma Babajaga Karczma Bankrut Fundacja PKO BP Galeria Słoneczna Ferrero Dworek Anna Dami24 Cukiernia Słupek