Twoja Krew Moje Życie

Dział Laboratoryjny

DZIAŁ LABORATORYJNY

W skład Działu Laboratoryjnego wchodzą 4 pracownie:
I.    Pracownia Analiz Lekarskich
II. 
Pracownia Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew
III.
Pracownia Grup Krwi Dawców
IV.
Pracownia Konsultacyjna

I. Zadania Pracowni Analiz Lekarskich:
1. Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych.
2.Wykonanie badań laboratoryjnych (hematologicznych i biochemicznych), stanowiących podstawę do zakwalifikowania dawcy do oddania krwi i jej składników:

–  u dawców pierwszorazowych oraz dawców regularnie oddających krew, raz w roku pełna morfologia + wzór odsetkowy krwinek białych,
–  przed każdą donacją – poziom hemoglobiny,
–  przed zabiegiem tromboaferezy – pełna morfologia + wzór odsetkowy krwinek białych,
–  u dawców systematycznie oddających osocze – białko całkowite i wskaźnik A/G  (1x/rok),
–  dodatkowo (na życzenie lekarza)-OB, poziom glukozy we krwi, badanie ogólne moczu i inne.
3. Kontrola jakości pracy:

–  codzienna kontrola technik laboratoryjnych za pomocą materiałów kontrolnych,
–  okresowa kontrola technik laboratoryjnych poprzez udział w zewnętrznych ogólnopolskich sprawdzianach kontroli jakości badań: biochemicznym – 4 razy w roku i hematologicznym – 4 razy w roku, prowadzonych przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,
– kwalifikacja nowych serii mikrokuwet do Hb, odczynników do ALAT, białka całkowitego i albuminy, przed wprowadzeniem ich do użytku,
–  prowadzenie kontroli precyzji oznaczeń wykonywanych przez  pracowników,
–  kontrola poprawności pracy w Oddziale Terenowym, poprzez kontrolę odtwarzalności oznaczeń hemoglobiny we krwi dawców oraz oznaczeń Hb w materiałach kontrolnych,-monitorowanie przechowywania odczynników.

 1. Wykonywanie badań dla osób nie będących dawcami (za odpłatnością) oraz dla pracowników (badania okresowe). Zakres badań: morfologia krwi, pełna morfologia + wzór odsetkowy krwinek białych, OB, poziom glukozy we krwi, badanie ogólne moczu, badanie biochemiczne (cholesterol całkowity, HDL, trójglicerydy, bilirubina całkowita, ASPAT, ALAT, GGT, kreatynina, mocznik, kwas moczowy, żelazo).
 2. Wykonywanie badań jakościowych krwi i jej składników.
  Kontakt telefoniczny: 48 340 05 29

  II. Zadania Pracowni Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew:

 1. badanie przeglądowe dawców krwi w kierunku obecności wirusów HCV, HIV, HBV oraz przeciwciał anty-TP;
 2. przygotowanie próbek do badań NAT oraz nadzór nad ich transportem do RCKiK-u, z którym Centrum w Radomiu ma aktualnie podpisaną umowę. Umowa  dotyczy  wykonywania testów w kierunku RNA HCV, RNA HIV, DNA HBV;
 3. odbiór wyników badań NAT drogą elektroniczną;
 4. kwalifikacja wirusologiczna II stopnia dla donacji z danego dnia;
 5. sporządzanie zbiorczych wydruków badań kwalifikacyjnych, będących podstawą zwalniania krwi i jej składników;
 6. przygotowanie i nadzór nad transportem próbek do badań weryfikacyjnych w celu potwierdzenia zakażenia; lub uzupełniających w celu określenia statusu dawcy;
 7. prowadzenie dokumentacji dotyczącej wyników badań przeglądowych weryfikacyjnych, potwierdzających, pracy aparatów, czystości i dezynfekcji;
 8. kwalifikacja każdej nowej serii stosowanych testów wirusologicznych i w kierunku Treponema pallidum przed wprowadzeniem ich do użytku;
 9. przeprowadzanie walidacji metod laboratoryjnych;
 10. kontrola techniki laboratoryjnej: udział (2x w roku) w kontroli zewnętrznej. Sprawdzian dotyczy badań w kierunku antygenu HBs, przeciwciał anty HCV, przeciwciał anty HIV i przeciwciał anty-TP; udział w codziennej kontroli EDCNet;
 11. wykonywanie badań wirusologicznych i przeciwciał anty-TP dla osób prywatnych oraz pracowników, w ramach badań okresowych;
 12. zawiadamianie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o potwierdzonych zakażeniach wirusologicznych/Treponema pallidum.

           Kontakt telefoniczny: 48 340 05 27

          III. Zadania Pracowni Grup Krwi Dawców:

 1. określanie antygenów układu ABO, określanie antygenu D z układu Rh, określanie antygenu K z układu Kell, określanie antygenu k u dawców K dodatnich, określanie fenotypu Rh u wszystkich stałych dawców;
 2. wykrywanie i identyfikacja przeciwciał odpornościowych: u wszystkich dawców pierwszorazowych i u wszystkich dawców stałych, którzy w okresie od ostatniego oddania byli leczeni krwią, a u kobiet z ciążą w wywiadzie;
 3. kontrola serologiczna krwi i jej składników;
 4. oznaczanie grup krwi dla celów trwałej ewidencji;
 5. prowadzenie szkoleń i dokształcanie pracowników RCKiK w Radomiu;
 6. wpisywanie grup krwi do legitymacji honorowego dawcy krwi;
 7. wpisywanie grupy krwi do dokumentów trwałej ewidencji (legitymacja żołnierza zawodowego, wydruk krew-karty);
 8. produkcja osocza immunizowanego anty-D, do których zadań należy:

–  wyznaczanie terminów pobrań osocza i immunizacji/stymulacji antygenowe  dawców;
– przygotowanie i przeprowadzanie immunizacji;
– prowadzenie dokumentacji dawców immunizowanych;
– kwalifikacja serologiczna osocza pod względem wysokości miana przeciwciał anty-D;
– przygotowywanie dokumentacji wysyłkowej osocza anty-D;
    Kontakt telefoniczny: 48 340 10 48   
 

         IV. Zadania Pracowni Konsultacyjnej:

 1. badania immunohematologiczne: ustalenie grupy krwi układu ABO, diagnostyka antygenu D z układu Rh, obejmująca jego słabe odmiany i kategorie, identyfikacja nieregularnych przeciwciał, diagnostyka niedokrwistości autoimmunohemolitycznych / NAIH/;
 2. dobieranie krwi dla chorych w przypadkach obecności auto- i alloprzeciwciał oraz przy każdej zgłoszonej niezgodności w próbie krzyżowej, serologiczna analiza powikłań poprzetoczeniowych;
 3. określenie fenotypu Rh, antygenu K lub innych antygenów u osób uodpornionych oraz w celu zapobiegania alloimunizacji u chorych wymagających długotrwałego leczenia krwią /np w NAIH/;
 4. diagnostyka konfliktu serologicznego pomiędzy matką a płodem: wykrywanie przeciwciał odpornościowych do krwinek czerwonych, identyfikacja alloprzeciwciał, oznaczanie miana przeciwciał, badanie krwi ojca dziecka, dobieranie krwi do przetoczenia wymiennego u noworodków;
 5. wykonywanie badań rodzinnych w przypadkach stwierdzenia rzadko występujących fenotypów i alloprzeciwciał skierowanych do antygenów powszechnych;
 6. oznaczanie antygenu HLA B27,
 7. nadzór nad badaniami immunohematologicznymi w tym: nadzór fachowy nad badaniami z zakresu immunologii transfuzjologicznej we wszystkich podległych pracowniach serologicznych szpitalnych i poza szpitalnych;
 8. prowadzenie szkoleń pracowników terenowych pracowni serologicznych;
 9. prowadzenie szkoleń lekarzy i diagnostów w ramach stażu specjalizacyjnego;
 10. prowadzenie szkoleń pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi.

         Kontakt telefoniczny:  Kierownik Działu Laboratoryjnego/Pracownia Konsultacyjna: 48 340 05 21

 

 

 

JumpWorld Centrum Handlowe Echo Pizzahut leroy merlin Cukiernia Wasilewski Poczta-polska Burgerking Popgym Fogiel Radom Radio Plus Karczma Babajaga Karczma Bankrut Fundacja PKO BP Galeria Słoneczna Ferrero Dworek Anna Dami24 Cukiernia Słupek