Twoja Krew Moje Życie

Oferta pracy na stanowisko – lekarz

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu ogłasza rekrutację na stanowisko – lekarz

Zakres zadań:
Kwalifikowanie dawców do oddawania krwi, udział w akcjach poboru krwi.

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe medyczne i prawo wykonywania zawodu lekarza
 • książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • znajomość podstawowych pojęć z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
 • umiejętności: analizowania informacji, wyciągania wniosków, skutecznej komunikacji i współpracy w zespole,
 • gotowość do pracy w ciągu tygodnia, na ekipach wyjazdowych poboru krwi, predyspozycje indywidualne do pracy w krwiodawstwie.
 • w przypadku obcokrajowców – CERTYFIKAT ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO – znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2,

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 • Życiorys/CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji.”

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Dokumenty należy złożyć listownie za pomocą operatora pocztowego lub osobiście
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.35 w Dziale Organizacyjno-Pracowniczym RCKiK w Radomiu ul. Limanowskiego 42.

(decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty)

Miejsce składania dokumentów: RCKiK w Radomiu, ul. Limanowskiego 42; 26-600 Radom
z dopiskiem: „Oferta pracy – lekarz”

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie: (48) 340-05-22

Przeciwdziałając ryzykom związanym z konfliktem interesów przyjmuje się zasadę, iż małżonkowie oraz osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie, powinowactwa pierwszego stopnia, przysposobienia, opieki lub kurateli, a także osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe nie mogą być zatrudnione w RCKiK w Radomiu, jeżeli powstałby między tymi osobami stosunek podległości służbowej.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Po zakończeniu procesu rekrutacji dokumenty niezatrudnionych kandydatów zostaną zniszczone.

Klauzula informacyjna

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu, z siedzibą przy ul. Limanowskiego 42, 26-600 Radom,
  nr tel.: 48 362-62-76, adres e-mail: rckik@rckik.radom.pl
 2. W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Dr Konrada Vietha w Radomiu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 48 362-62-76 lub adresem e-mail: abi@rckik.radom.pl
 3. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji procesu rekrutacji.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub umowy.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, nie dłużej niż 3 miesiące.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Dr Konrada Vietha w Radomiu;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody lub złożonego oświadczenia w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa;
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody;
 1. Konieczność podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z art. 221 § 1 kodeksu pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w realizowanym procesie rekrutacyjnym. Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż to wynika z ww. przepisu jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do pełnej weryfikacji Pana/Pani profilu zawodowego w odniesieniu do oczekiwań zdefiniowanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
 3. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
JumpWorld Centrum Handlowe Echo Pizzahut leroy merlin Cukiernia Wasilewski Poczta-polska Burgerking Popgym Fogiel Radom Radio Plus Karczma Babajaga Karczma Bankrut Fundacja PKO BP Galeria Słoneczna Ferrero Dworek Anna Dami24 Cukiernia Słupek