Twoja Krew Moje Życie

Dział Organizacyjno – Pracowniczy

W skład działu wchodzi:

 • Sprawy personalne – płacowe
 • Sekretariat
 • Centrala telefoniczna

 

Dział Organizacyjno – Pracowniczy realizuje zadania związane z zatrudnianiem pracowników i wewnętrznym ruchem osobowym zgodnie z potrzebami zakładu pracy oraz sprawy płacowe. Nadzoruje także pracę sekretariatu.

 

W/w zadania obejmują m.in.:

 • prowadzenie procesu rekrutacji  pracowników
 • współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy
 • przygotowywanie dokumentacji kadrowej: umów o pracę, umów cywilno-prawnych, aneksów, zaświadczeń, zgłoszeń do ubezpieczeń w ZUS za pomocą programu Płatnik wydawanie legitymacji ubezpieczeniowych itd.
  ustalanie stażu pracy, wymiaru urlopu, uprawnień do nagrody jubileuszowej, dodatku stażowego,
 • prowadzenie akt osobowych,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy, list obecności, wprowadzanie danych dot. absencji, wynagrodzeń, zmiany danych osobowych do programu kadrowo-płacowego do sporządzenia list płac, zaświadczeń o zatrudnieniu, deklaracji PIT itd.
 • kierowanie na badania lekarskie pracowników
 • analizowanie wykroczeń dyscyplinarnych pracowników i  przygotowywanie stosownych decyzji.
 • przygotowywanie przeszeregowań i przeniesień pracowników, sporządzanie odpowiedniej dokumentacji
 • realizowanie całokształtu zagadnień związanych ze zwolnieniami pracowników, współpracę ze związkami zawodowymi, sporządzanie porozumień, wypowiedzeń umowy o pracę, świadectw pracy itd.
 • ustalanie uprawnień emerytalnych, rentowych, sporządzanie wniosków do ZUS
  o w/w świadczenia
 • sporządzenie sprawozdań o zatrudnieniu dla GUS, Ministerstwa Zdrowia, IHiT
  w Warszawie.
 • opracowywanie regulaminów: organizacyjnego, pracy, wynagradzania.
 • sporządzanie wniosków do Ministerstwa Zdrowia dot. aktualizacji statutu, wpisu w  Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej,
 • przygotowywanie wniosków do Sądu Rejonowego dot. aktualizacji wpisu
  do Krajowego Rejestru Sądowego.
 • prowadzenie rejestru pieczęci firmowych, księgi kancelaryjnej
 • obsługę interesantów, przyjmowanie i nadawanie korespondencji drogą pocztową, telefaksową i elektroniczną
 • prowadzenie dokumentacji transportowej (karty drogowe, rozliczenia czasu pracy kierowców)
 • archiwizację dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

 

Kontakt telefoniczny: +48 340 05 22

Radio Plus Karczma Babajaga Karczma Bankrut Fundacja PKO BP Galeria Słoneczna Ferrero Dworek Anna Dami24 Cukiernia Słupek