Twoja Krew Moje Życie

Oferta pracy na stanowisko pracownika administracyjno-technicznego

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu

ogłasza rekrutację na stanowisko pracownik administracyjno-techniczny.

 

Zakres zadań:

Prace magazynowe, remontowo-porządkowe, obsługa akcji wyjazdowych poboru krwi, transport krwi,  wykonywanie prac załadunkowych i innych czynności w zależności od potrzeb pracodawcy.

Wymagania:

 • prawo jazdy kat B, mile widziana kat D
 • dyspozycyjność
 • książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • doświadczenie zawodowe:

praktyczne umiejętności w zakresie obsługi urządzeń i pojazdów

mile widziane doświadczenie w zakresie wykonywania prac remontowych

mile widziane uprawnienia elektryczne

umiejętność pracy w zespole

gotowość do pracy w soboty i niedziele

pozytywne opinie z poprzednich miejsc pracy

znajomość podstawowych pojęć z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 • Życiorys/CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji.”

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Dokumenty można składać do 30.06.2020r. listownie za pomocą operatora pocztowego lub osobiście
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.35 w Dziale Organizacyjno-Pracowniczym RCKiK w Radomiu ul. Limanowskiego 42.

 

Miejsce składania dokumentów:

RCKiK w Radomiu

 1. Limanowskiego 42

26-600 Radom

z dopiskiem: „Oferta pracy”

 

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie: (48) 340-05-22

 

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Po zakończeniu procesu rekrutacji dokumenty niezatrudnionych kandydatów zostaną zniszczone.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu, z siedzibą przy ul. Limanowskiego 42, 26-600 Radom,

nr tel.: 48 362-62-76, adres e-mail: rckik@rckik.radom.pl

 

 1. W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Dr Konrada Vietha w Radomiu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 48 362-62-76 lub adresem e-mail: abi@rckik.radom.pl

 

 1. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji procesu rekrutacji.

 

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub umowy.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, nie dłużej niż 3 miesiące.
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Dr Konrada Vietha w Radomiu;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody lub złożonego oświadczenia w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa;
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody;
 1. Konieczność podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z art. 221 § 1 kodeksu pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w realizowanym procesie rekrutacyjnym. Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż to wynika z ww. przepisu jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do pełnej weryfikacji Pana/Pani profilu zawodowego w odniesieniu do oczekiwań zdefiniowanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
 3. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
JumpWorld Centrum Handlowe Echo Pizzahut Cukiernia Wasilewski Poczta-polska Burgerking Popgym Fogiel Radio Plus Karczma Babajaga Karczma Bankrut Fundacja PKO BP Galeria Słoneczna Ferrero Dworek Anna Dami24 Cukiernia Słupek